سلام من خودم میخواستم ی سایت درباره پرسپولیس بزنم اما وقتشو ندارم البته اینم بگم اگه پیشهناد قابل
قبولی نبود نمیفروشم و بازم اینو بگممن نیم فصل دوم راه میندازم سایتو یا شاید فصل بعد پس از دست ندید

در ضمن چندتا پرسپولیسی که میتونن تو نوشتن اخبار و اداره فروم بمهم کمک کنن اینجا پیام بزارن تا اگه دامنه
فروش نرفت سایت رو راه بندازم
perspolisiha.ir