تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: حذف شدن کل فوتر و بر نگشتن عجیب ان

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  983
  مورد پسند
  175 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  107

  پیش فرض حذف شدن کل فوتر و بر نگشتن عجیب ان

  سلام و عرض ادب

  دوستان من قالب :
  VBIran Eight
  رو نصب کردم و خواستم فوترش رو تغییر بدم به این :
  کد:
  <head>
      <meta name="keywords" content="{vb:raw vboptions.keywords}" />
      <meta name="description" content="{vb:raw vboptions.description}" />
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{vb:raw vboptions.bbtitle} {vb:rawphrase rss_feed}" href="{vb:raw vboptions.bburl}/external.php?type=RSS2" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{vb:raw vboptions.bbtitle} - {vb:raw foruminfo.title_clean} - {vb:rawphrase rss_feed}" href="{vb:raw vboptions.bburl}/external.php?type=RSS2&amp;forumids={vb:raw foruminfo.forumid}" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={vb:stylevar charset}" />
  <meta id="e_vb_meta_bburl" name="vb_meta_bburl" content="{vb:raw vboptions.bburl}" />
  <base href="{vb:raw basepath}" /><!--[if IE]></base><![endif]-->
  <meta name="generator" content="vBulletin {vb:raw vboptions.templateversion}" />
  <vb:if condition="$stylevar['favicon']">
    <link rel="Shortcut Icon" href="{vb:stylevar favicon}" type="image/x-icon" />
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['threadinfo']">
  
  <vb:elseif condition="$show['foruminfo']" />
      <meta name="keywords" content="{vb:raw foruminfo.title_clean}, {vb:raw vboptions.keywords}" />
      <meta name="description" content="<vb:if condition="$pagenumber > 
  </head>
  
  </vb:if>
  <p>&lt;vb:if condition=&quot;!empty($ad_location[&#39;ad_footer_start&#39;]) or 
  !empty($ad_location[&#39;global_above_footer&#39;])&quot;&gt;<br>&lt;div style=&quot;clear: {vb:stylevar 
  left}&quot;&gt;<br>{vb:raw ad_location.ad_footer_start}<br>{vb:raw 
  ad_location.global_above_footer}<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;div id=&quot;footer&quot; 
  class=&quot;floatcontainer footer&quot;&gt;<br><br>&lt;form action=&quot;{vb:link 
  forumhome|nosession}&quot; method=&quot;get&quot; id=&quot;footer_select&quot; class=&quot;footer_select&quot;&gt;<br>
  <br><br>&lt;vb:if condition=&quot;$show[&#39;quickchooser&#39;]&quot;&gt;<br>&lt;select name=&quot;styleid&quot; 
  onchange=&quot;switch_id(this, &#39;style&#39;)&quot;&gt;<br>&lt;optgroup label=&quot;{vb:rawphrase 
  quick_style_chooser}&quot;&gt;<br>{vb:raw quickchooserbits}<br>&lt;/optgroup&gt;<br>&lt;/select&gt;
  <br>&lt;/vb:if&gt;<br><br><br>&lt;vb:if condition=&quot;$show[&#39;languagechooser&#39;]&quot;&gt;<br>&lt;select 
  name=&quot;langid&quot; onchange=&quot;switch_id(this, &#39;lang&#39;)&quot;&gt;<br>&lt;optgroup 
  label=&quot;{vb:rawphrase quick_language_chooser}&quot;&gt;<br>{vb:raw languagechooserbits}<br>
  &lt;/optgroup&gt;<br>&lt;/select&gt;<br>&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;/form&gt;<br><br><br>&lt;ul id=&quot;footer_links&quot; 
  class=&quot;footer_links&quot;&gt;<br>&lt;vb:if condition=&quot;$show[&#39;contactus&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a 
  href=&quot;{vb:raw vboptions.contactuslink}&quot; rel=&quot;nofollow&quot; 
  accesskey=&quot;9&quot;&gt;{vb:rawphrase contact_us}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;vb:if 
  condition=&quot;$vboptions[&#39;hometitle&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;{vb:raw 
  vboptions.homeurl}&quot;&gt;{vb:raw vboptions.hometitle}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;vb:if 
  condition=&quot;$show[&#39;admincplink&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;{vb:raw 
  admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}&quot;&gt;{vb:rawphrase 
  admin}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;vb:if condition=&quot;$show[&#39;modcplink&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a 
  href=&quot;{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}&quot;&gt;{vb:rawphrase 
  mod}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;vb:if condition=&quot;$vboptions[&#39;archiveenabled&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a 
  href=&quot;archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}&quot;&gt;{vb:rawphrase 
  archive}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>{vb:raw template_hook.footer_links}<br>&lt;vb:if 
  condition=&quot;$vboptions[&#39;privacyurl&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;{vb:raw 
  vboptions.privacyurl}&quot;&gt;{vb:rawphrase privacy_statement}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>
  &lt;vb:if condition=&quot;$vboptions[&#39;tosurl&#39;]&quot;&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;{vb:raw 
  vboptions.tosurl}&quot;&gt;{vb:rawphrase terms_of_service}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;li&gt;&lt;a 
  href=&quot;{vb:raw relpath}#top&quot; onclick=&quot;document.location.hash=&#39;top&#39;; return 
  false;&quot;&gt;{vb:rawphrase top}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br>&lt;/ul&gt;<br><br><br>&lt;vb:if 
  condition=&quot;$show[&#39;dst_correction&#39;]&quot;&gt;<br>&lt;!-- auto DST correction code --&gt;<br>
  &lt;form action=&quot;profile.php?do=dst&quot; method=&quot;post&quot; name=&quot;dstform&quot;&gt;<br>&lt;input 
  type=&quot;hidden&quot; name=&quot;s&quot; value=&quot;{vb:raw session.sessionhash}&quot; /&gt;<br>&lt;input 
  type=&quot;hidden&quot; name=&quot;securitytoken&quot; value=&quot;{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}&quot; /&gt;<br>
  &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;do&quot; value=&quot;dst&quot; /&gt;<br>&lt;/form&gt;<br><br>&lt;script 
  type=&quot;text/javascript&quot;&gt;<br>&lt;!--<br>var tzOffset = {vb:raw 
  bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};<br>var utcOffset = 
  new Date().getTimezoneOffset() / 60;<br>if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)<br>
  { // Dst offset is 1 so its changed<br>document.forms.dstform.submit();<br>}<br>
  //--&gt;<br>&lt;/script&gt;<br>&lt;!-- / auto DST correction code --&gt;<br>&lt;/vb:if&gt;<br><br>
  &lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;<br>&lt;!--<br>// Main vBulletin Javascript 
  Initialization<br>vBulletin_init();<br>//--&gt;<br>&lt;/script&gt;<br>{vb:raw 
  template_hook.footer_javascript}<br>&lt;/div&gt;<br><br>&lt;/div&gt; &lt;!-- closing div for 
  body_wrapper --&gt;<br><br>&lt;br /&gt;<br>&lt;div class=&quot;below_body&quot;&gt;<br>&lt;div 
  id=&quot;footer_morecopyright&quot; class=&quot;shade footer_morecopyright&quot;&gt;<br>&lt;!-- Do not 
  remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function --&gt;<br>{vb:raw 
  cronimage}<br>&lt;!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to 
  function --&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;center&gt;<br>&lt;script 
  src=&quot;http://www.vbiran.ir/cr.js&quot; type=&quot;text/javascript&quot; 
  language=&quot;javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;<br>&lt;center/&gt;<br>&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br>
  &lt;!-- closing div for body_wrapper --&gt;<br>&lt;vb:if 
  condition=&quot;!empty($ad_location[&#39;ad_footer_start&#39;]) or 
  !empty($ad_location[&#39;global_above_footer&#39;])&quot;&gt;<br>&lt;div class=&quot;main_wrap&quot;&gt;<br>&lt;div 
  style=&quot;clear: {vb:stylevar left}&quot;&gt; {vb:raw ad_location.ad_footer_start}<br>
  {vb:raw ad_location.global_above_footer} &lt;/div&gt;<br>&lt;/vb:if&gt;<br>&lt;/div&gt;<br><br>
  &lt;/div&gt;<br><br>&lt;br /&gt;<br>&lt;div id=&quot;foot&quot;&gt;<br>&lt;div id=&quot;foot_top&quot;&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;main_wrap&quot;&gt;<br>&lt;div class=&quot;below_body&quot;&gt;<br>&lt;div id=&quot;footer_column_1&quot;&gt;<br>
  &lt;div class=&quot;footer_column_inner&quot;&gt;<br>&lt;div class=&quot;vbiranfoot1&quot;&gt;<br>تبادل لینک <br>
  &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br>&lt;br /&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a 
  href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  id=&quot;footer_column_2&quot;&gt;<br>&lt;div class=&quot;footer_column_inner&quot;&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;vbiranfoot2&quot;&gt;<br>دوستان +2<br>&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br>&lt;br /&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;به زودی&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br><br>&lt;/div&gt;<br>
  &lt;/div&gt;<br>&lt;div id=&quot;footer_column_3&quot;&gt;<br>&lt;div class=&quot;footer_column_inner&quot;&gt;<br>
  &lt;div class=&quot;vbiranfoot3&quot;&gt;<br>اخبار و اطلاعیه های مهم<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br 
  /&gt;&lt;br /&gt;<br>&lt;br /&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;تبلیغات در 
  سایت&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;گروه کاربران 
  ویژه - عضویت - شرایط و ...&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>
  &lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://p30pji.ir&quot;&gt;خبر و اطلاعیه&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br>
  &lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&lt;div id=&quot;footer_column_4&quot;&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;footer_column_inner&quot;&gt;<br><br>&lt;div class=&quot;vbiranfoot4&quot;&gt;<br>درباره وبسایت 
  پاتوق جوانان ایرانی<br>&lt;/div&gt;<br><br>&lt;div&gt;<br>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br>&lt;br /&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;<br>سایت پاتوق جوانان ایرانی با عنوان نخستین مرجع &quot;رایگان&quot; 
  برترین مطالب در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1391 آغاز کرد . از لحظه تولد 
  تاکنون پاتوق جوانان ایرانی همواره سعی در بکارگیری شیوه های اطلاع رسانی و خدمات 
  نوین داشته است . پاتوق جوانان ایرانی مفتخر است که توسط پارس وی پی اس میزبانی 
  میشود . <br><br>&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br>&lt;div 
  class=&quot;f_links&quot;&gt;<br>پست الکترونیکی مدیریت سایت : [email protected] <br>&lt;/div&gt;&lt;br 
  /&gt;<br>&lt;div class=&quot;f_links&quot;&gt;<br>همراه جهت پیامک : 6150760 - 0914<br>&lt;/div&gt;<br>
  &lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br>
  &lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</p>
  اما فوتر به کلی حذف شد ، دیگه فوتر قبلی رو هم نشون نمیده .

  من الان باید چی کار کنم؟
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  3,123
  مورد پسند
  2,533 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Chrome 7.0.517.41
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  درود
  قالب فوتر رو برگشت بزنید.

 4. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  983
  مورد پسند
  175 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  107

  پیش فرض

  دوست عزیز برگشت زدم اما فوتر قبلی هم برنگشت. برای همین پرسیدم برنگشتن عجیب ان.

 5. Top | #4
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  3,123
  مورد پسند
  2,533 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Chrome 7.0.517.41
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  قالب شما مگه رنگین کمان نیست؟
  من الان در سایت شما دارم فوتر قالب رنگین کمان رو خیلی واضح می بینم.

 6. Top | #5
  کاندیدای مدیریت

  تاریخ عضویت
  Aug 2012
  ورژن ویبولتین
  -
  نوشته ها
  1,057
  مورد پسند
  1,286 بار
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  136

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط rkm4 نمایش پست ها
  دوست عزیز برگشت زدم اما فوتر قبلی هم برنگشت. برای همین پرسیدم برنگشتن عجیب ان.
  فکر کنم فوتر این قالب از ویرایش شده هست ، وقتی برگشت میدید برمیگرده به حالت پیشفرض ویبولتین
  شما یه بار دیگه xml قالب رو با یه نام دیگه ایمپورت کنید بعد کد های فونتر رو کپی و جایگزین کنید
  طراحی قالب وردپرس | طراحی وب‌سایت | طراحی گرافیک | تبدیل PSD به WP
  تماس با من: [email protected] ، 0912 932 8839 ، تلگرام: [email protected]

 7. Top | #6
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  983
  مورد پسند
  175 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  107

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط D/\NIAL نمایش پست ها
  قالب شما مگه رنگین کمان نیست؟
  من الان در سایت شما دارم فوتر قالب رنگین کمان رو خیلی واضح می بینم.
  دوست عزیز شما اگه بخواید قالبی رو که الان نصب کردید بدون هیچ تغییراتی بذارید برای اجرا که بده پس باید یه قالب تغییر یافته رو اجرا بذارید تا تغییرات لازم رو روی قالب جدید بدید .
  رنگین کمان قالب قبلی بنده بود.
  شما از فوتر سایت قالب اصلی 2 رو انتخاب کنید متوجه میشید.

  نقل قول نوشته اصلی توسط MihanGFX نمایش پست ها
  فکر کنم فوتر این قالب از ویرایش شده هست ، وقتی برگشت میدید برمیگرده به حالت پیشفرض ویبولتین
  شما یه بار دیگه xml قالب رو با یه نام دیگه ایمپورت کنید بعد کد های فونتر رو کپی و جایگزین کنید
  این کار هم عملی نشد ، فوتر به کلی حذف میشه . موقع برگشت زدن به حالت اولیه بر میگرده فکر کنم وی بی ایران خودش فوتر این قالب رو تغییر داده بوده.

 8. Top | #7
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  983
  مورد پسند
  175 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  107

  پیش فرض

  کسی نمیتونه کاری بکنه که من فوتر مورد نظر خودم رو بذارم؟

 9. Top | #8
  کاندیدای مدیریت

  تاریخ عضویت
  Aug 2012
  ورژن ویبولتین
  -
  نوشته ها
  1,057
  مورد پسند
  1,286 بار
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  136

  پیش فرض

  پست قبلی من رو انجام دادید؟
  شما یه بار دیگه xml قالب رو با یه نام دیگه ایمپورت کنید بعد کد های فونتر رو کپی و جایگزین کنید
  طراحی قالب وردپرس | طراحی وب‌سایت | طراحی گرافیک | تبدیل PSD به WP
  تماس با من: [email protected] ، 0912 932 8839 ، تلگرام: [email protected]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تغییر شکل فوتر قالب با فوتری دیگر
  توسط Anbient در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2012/09/19, 08:18 AM
 2. دوتا مشکل دارم!
  توسط DOX در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/03/18, 10:12 AM
 3. فوتر انجمن
  توسط #Mr.OK# در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/01/22, 10:11 PM
 4. نمایش فوتر
  توسط #Mr.OK# در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/01/15, 06:02 PM
 5. انجمن جدید کلاب فوتبال من
  توسط nima90 در انجمن معرفی انجمن شما
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011/06/05, 10:09 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •