ما روی پیغام خصوصی و چت باکسمون محدودیت 20 ارسال رو گذاشتیم یعنی هیچ فردی نمیتونه از این دو مورد قبل از رسیدن به 20 ارسال استفاده کنه اما فردی تبلیغچی و بی فرهنگ دیروز بدون حتی یک ارسال از هر دوی این موارد استفاده کرد!
این فرد به چه شکل تونسته؟و چطور باید جلوی این افراد رو گرفت؟