بعد از ارسال پست

مخصوصا" وقتی که در میان نوشتها عکس ارسال میکنم به جای عکس (smaill) ها اضافه میشه

لطفا ر اهنمائی کنید

حتی پست های که قبلا" هم فرستادم اینطور شده


عکس از مشکل

vb555.jpg