خب به html باشه خیلی بهتره چون همه چیز قابل تنظیم رنگ اندازه فونت و ....
بقیه تنظیمات رو بخونین و از درست بودن تنظیمات مطمئن بشین.