من یه مدت این مشکلو داشتم ، اکثر کاربران هم این مشکلو داشتند بعد فهمیدم مشکل از سروره
با عوض کردن سرور مشکل برطرف شد