سلام علیکم چطوری پروقایل کاربران رو از مهمان مخف ی کنم ؟

آها از مدیریت گروه کاربری بود ممنون خودم یادم اومد تاپیک رو یا پاک کنید یا ببندید .