درود.
هک اسپویلری وجود داره که بشه براش عنوان هم قرار داد؟