درود
با استفاده از این آموزش میتونید فعالیت های در حال انجام در انجمن رو از مهمان ها مخفی کنید.
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>FORUMHOME
کد زیر رو پیدا کنید:
کد:
!-- what's going on box -->
	<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
		<h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
		<div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
			<vb:if condition="$show['loggedinusers']">
			<!-- logged-in users -->
			<div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>
				<div>
					<p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p>
					<p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p>
					<vb:if condition="$activeusers">
					<ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
						<vb:each from="activeusers" value="loggedin">
							<li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
						</vb:each>
					</ol>
					</vb:if>
				</div>
			</div>
			<!-- end logged-in users -->
			</vb:if>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
			<vb:if condition="$show['upcomingevents']">
			<div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
				<ol>
					{vb:raw upcomingevents}
				</ol>
			</div>
			</vb:if>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos3}
			<vb:if condition="$show['birthdays']">
			<!-- today's birthdays -->
			<div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/birthday.png" alt="{vb:rawphrase todays_birthdays}" />{vb:rawphrase todays_birthdays}</h3>
				<ol class="commalist">
					<vb:each from="birthdays" value="row">
						<li><a href="{vb:link member, {vb:raw row}}">{vb:raw row.username}</a><vb:if condition="$row['age']"> ({vb:raw row.age})</vb:if>{vb:raw row.comma}</li>
					</vb:each>
				</ol>
			</div>
			<!-- end today's birthdays -->
			</vb:if>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos4}
			<div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3>
				<div>
					<dl>
						<dt>{vb:rawphrase threads}</dt>
							<dd>{vb:raw totalthreads}</dd>
						<dt>{vb:rawphrase posts}</dt>
							<dd>{vb:raw totalposts}</dd>
						<dt>{vb:rawphrase members}</dt>
							<dd>{vb:raw numbermembers}</dd>
						<vb:if condition="$show['activemembers']">
                        <dt>{vb:rawphrase active_members}</dt>
                             <dd>{vb:raw activemembers}</dd>
                        </vb:if>
					</dl>
					<p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p>
					{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}
				</div>
			</div>
			<div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/legend.png" alt="{vb:rawphrase icon_legend}" />{vb:rawphrase icon_legend}</h3>
				<div>
					<dl id="icon_legends" class="icon_legends">
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_new-16.png" alt="{vb:rawphrase new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts_forum}</dd>
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_old-16.png" alt="{vb:rawphrase no_new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts_forum}</dd>
						<vb:if condition="$vboptions['showlocks']"><dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_lock-16.png" alt="{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}" /></dt><dd>{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}</dd></vb:if>
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/category-16.png" alt="{vb:rawphrase category_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase category_forum}</dd>
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_link-16.png" alt="{vb:rawphrase link_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase link_forum}</dd>
					{vb:raw template_hook.forumhome_icon_legend}
					</dl>
				</div>
			</div>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}
		</div>
	</div>
	<!-- end what's going on box -->
جایگزین کنید با:
کد:
<vb:if condition="$show['guest']">
<div class="collapse wgo_block block" style="text-align: center;">
<h2 class="blockhead"><span>What's Going On is disabled for guests!</span></h2>
<div class="blockbody formcontrols floatcontainer" style="text-align: center;">		
<p>Hello there guest!<br />
To be able to view the Statistic Center, you must either <a href="register.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase register}</a> or login. Thank you!</p>	
</div>	
</div>
<vb:else />
<!-- what's going on box -->
	<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
		<h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
		<div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
			<vb:if condition="$show['loggedinusers']">
			<!-- logged-in users -->
			<div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>
				<div>
					<p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p>
					<p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p>
					<vb:if condition="$activeusers">
					<ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
						<vb:each from="activeusers" value="loggedin">
							<li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
						</vb:each>
					</ol>
					</vb:if>
				</div>
			</div>
			<!-- end logged-in users -->
			</vb:if>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
			<vb:if condition="$show['upcomingevents']">
			<div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
				<ol>
					{vb:raw upcomingevents}
				</ol>
			</div>
			</vb:if>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos3}
			<vb:if condition="$show['birthdays']">
			<!-- today's birthdays -->
			<div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/birthday.png" alt="{vb:rawphrase todays_birthdays}" />{vb:rawphrase todays_birthdays}</h3>
				<ol class="commalist">
					<vb:each from="birthdays" value="row">
						<li><a href="{vb:link member, {vb:raw row}}">{vb:raw row.username}</a><vb:if condition="$row['age']"> ({vb:raw row.age})</vb:if>{vb:raw row.comma}</li>
					</vb:each>
				</ol>
			</div>
			<!-- end today's birthdays -->
			</vb:if>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos4}
			<div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3>
				<div>
					<dl>
						<dt>{vb:rawphrase threads}</dt>
							<dd>{vb:raw totalthreads}</dd>
						<dt>{vb:rawphrase posts}</dt>
							<dd>{vb:raw totalposts}</dd>
						<dt>{vb:rawphrase members}</dt>
							<dd>{vb:raw numbermembers}</dd>
						<vb:if condition="$show['activemembers']">
                        <dt>{vb:rawphrase active_members}</dt>
                             <dd>{vb:raw activemembers}</dd>
                        </vb:if>
					</dl>
					<p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p>
					{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}
				</div>
			</div>
			<div id="wgo_legend" class="wgo_subblock section">
				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/legend.png" alt="{vb:rawphrase icon_legend}" />{vb:rawphrase icon_legend}</h3>
				<div>
					<dl id="icon_legends" class="icon_legends">
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_new-16.png" alt="{vb:rawphrase new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts_forum}</dd>
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_old-16.png" alt="{vb:rawphrase no_new_posts_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts_forum}</dd>
						<vb:if condition="$vboptions['showlocks']"><dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_lock-16.png" alt="{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}" /></dt><dd>{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}</dd></vb:if>
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/category-16.png" alt="{vb:rawphrase category_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase category_forum}</dd>
						<dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_link-16.png" alt="{vb:rawphrase link_forum}" /></dt><dd>{vb:rawphrase link_forum}</dd>
					{vb:raw template_hook.forumhome_icon_legend}
					</dl>
				</div>
			</div>
			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}
		</div>
	</div>
	<!-- end what's going on box -->
	</vb:if>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.