درود
شات:برای وسط چین کردن:

به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>FORUMHOME
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div id="pagetitle"> 
<h1>{vb:raw vboptions.bbtitle}</h1> 
<p id="welcomemessage" class="description">{vb:rawphrase welcome_to_the_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> 
</div>
جایگزین کنید با:
کد:
<center> <div id="pagetitle"> 
    <h1>{vb:raw vboptions.bbtitle}</h1> 
    <p id="welcomemessage" class="description">{vb:rawphrase welcome_to_the_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> 
  </div> </center>
سپس ذخیره کنید.
برای حذف:

به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
FORUMHOME
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div id="pagetitle"> 
<h1>{vb:raw vboptions.bbtitle}</h1> 
<p id="welcomemessage" class="description">{vb:rawphrase welcome_to_the_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> 
</div>
سپس اول کد بالا کد زیر را قرار دهید:
کد:
<vb:comment>
و آخر کد بالا کد زیر را قرار دهید:
کد:
</vb:comment>
یعنی به این صورت میشه در آخر:
کد:
<vb:comment> <div id="pagetitle"> 
<h1>{vb:raw vboptions.bbtitle}</h1> 
<p id="welcomemessage" class="description">{vb:rawphrase welcome_to_the_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> 
</div> </vb:comment>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.