درود
شات:
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Navbar
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<div class="body_wrapper">
<div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
  <ul class="floatcontainer">
    <li class="navbithome"><a href="index.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="1"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/navbit-home.png" alt="{vb:rawphrase home}" /></a></li>


    {vb:raw navbits.breadcrumb}
    {vb:raw navbits.lastelement}
  </ul>
  <hr />
</div>
جایگزین کنید با:
کد:
<div class="body_wrapper">
<vb:if condition="in_array(THIS_SCRIPT, array(index))">
<vb:else />
<div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
  <ul class="floatcontainer">
    <li class="navbithome"><a href="index.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="1"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/navbit-home.png" alt="{vb:rawphrase home}" /></a></li>


    {vb:raw navbits.breadcrumb}
    {vb:raw navbits.lastelement}
  </ul>
  <hr />
</div>
</vb:if>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.