درود
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
vbcms_comments_page
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<input class="button" type="submit" name="preview" id="qr_preview" title="(Alt + X)" accesskey="x" value="{vb:rawphrase go_advanced}" tabindex="1" />
							</div>
						</div>
					</div>
				</form>
			</div>
		</div>
بعد از کد بالا کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<vb:else />	
	<a href="/register.php" class="newcontent_textcontrol" id="newreplylink_top"><span>+</span> Post Comment</a>
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
blog_show_entry
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<a href="{vb:raw $vboptions.vbblog_url}{vb:if "$vboptions['vbblog_url']", '/', ''}blog_post.php?{vb:raw session.sessionurl}do=comment&amp;b={vb:raw bloginfo.blogid}">{vb:rawphrase post_a_comment}</a>
</vb:if><vb:comment>if condition="$show['quickcomment']"</vb:comment>
بعد از کد بالا کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<vb:else />	
	<br><a href="/register.php" class="newcontent_textcontrol" id="newreplylink_top"><span>+</span> Post Comment</a><br><br>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.