درود
شات:
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>vbulletin-chrome.css
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
/* NEW CONTENT LINK */
.newcontent_textcontrol {
	background: {vb:stylevar control_content_background};
	_background-image: none;
	-moz-border-radius: {vb:stylevar control_content_radius};
	-webkit-border-radius: {vb:stylevar control_content_radius};
	-moz-box-shadow: 0 3px 8px {vb:stylevar control_content_shadow_color};
	-webkit-box-shadow: 0 3px 8px {vb:stylevar control_content_shadow_color};
	font: {vb:stylevar control_content_font};
	color: {vb:stylevar control_content_color};
	padding: {vb:stylevar control_content_padding};
	border: {vb:stylevar control_content_border};
	display:block;
	float: {vb:stylevar left};
	clear: {vb:stylevar right};
}
.newcontent_textcontrol span {
	font-size:15px;
	font-weight:bold;
	display:inline;
}
.newcontent_textcontrol:hover {
	background: {vb:stylevar control_content_hover_background};
	_background-image: none;
	color: {vb:stylevar control_content_hover_color};
	text-decoration: none;
}
جایگزین کنید با:
کد:
/* NEW CONTENT LINK */
.newcontent_textcontrol {
	background: #DEDEDE;
	_background-image: none;
	-moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};
	-webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};
        -moz-box-shadow: 0 3px 8px {vb:stylevar control_content_shadow_color};
	-webkit-box-shadow: 0 3px 8px {vb:stylevar control_content_shadow_color};
	font: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
	color: #303030;
	padding: {vb:stylevar control_content_padding};
	border: 1px solid #333333;
	display:block;
	float: {vb:stylevar left};
	clear: {vb:stylevar right};
	font-size:11px;
	font-weight:bold;
}
.newcontent_textcontrol span {
	font-size:11px;
        display:inline;
}
.newcontent_textcontrol:hover {
	background: {vb:stylevar control_content_hover_background};
	_background-image: none;
	color: {vb:stylevar control_content_hover_color};
	text-decoration: none;
}
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.