درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$post['userid']"> 
        {vb:raw memberaction_dropdown}
جایگزین کنید با:
کد:
 <vb:if condition="$post['userid']"> 
        {vb:raw memberaction_dropdown}<br /> 
vB?: <vb:if condition="$post['usertitle']">{vb:raw post.usertitle}</vb:if><br /> 
<b>Yetki: {vb:raw post.displaygrouptitle}</b>
به جای
usertitle می توانید عنوان کاربری را بزنید.
به جای Yetki هم می تونید مثلا بزنید طراح یا کدر یا ...
به جای userid هم آی دی کاربر مورد نظر رو می زنید.






منبع:وی بی ایران
موفق باشید.