پایایی سازه(Construct Reliability)
پس از برازش مدل ساختاری(SEM)،می توان پایایی سازه (متغیرهای مفهومی) را محاسبه کرد. پایایی سازه را می*توان بر اساس پایایی مرکب(CR) و میزان واریانس استخراج شده (AVE) محاسبه کرد.CR>0.7
AVE>0.5روایی همگرا (Convergent Validity)
هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبستگی بین این اندازه گیری ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می سازد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصه‌ی واحدی را اندازه گیری می کند بالا باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می باشد.وجود این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود می*سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا باید روابط زیر بر قرار باشد:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برای خواندن ادامه مطلب به سایت پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی مراجعه کنید.
پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی
sitelogo96.png
---------------------------------------------------