در تصویر زیر معنای روایی و پایایی یک ابزار اندازه گیری مناسب نشان داده شده است:
اعتبار(روایی)


اعتبار(روایی) به ارتباط منطقی، بین پرسش*های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته می*شود آزمون، روایی دارد به این معنا است که پرسش‌های آزمون به‌طور دقیق آنچه را که مورد نظر می*باشد، می*سنجد. اعتبار، جنبه*های مختلف دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبه*های آن حاصل می*شود. در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد اعتبار به وجود نمی*آید.

انواع اعتبار


اعتبار محتوایی: آزمون، وقتی اعتبار محتوایی دارد که هدف‌های آن با محتوای آزمودنی ارتباط داشته باشد. برای مثال، سنجش دقت افراد از طریق آزمون‌هایی امکان‌پذیر است که با مفهوم دقت ارتباط داشته باشد.


اعتبار ساخت: اعتبار ساخت، در مورد آزمون‌هایی لازم است که به منظور سنجش استعداد*های کلی و پدیده*های دارای ابعاد مختلف طراحی می*شوند. برای مثال، هوش پدیده ذهنی است که دارای ابعاد مختلفی از قبیل: سرعت انتقال، عکس‌العمل متناسب، تشخیص روابط بین پدیده*ها و میزان سازگاری می‌باشد.

اعتبار درونی: این اعتبار با توانا ساختن پژوهشگر در جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، با حذف کلیه عوامل مداخله*گر و تعبیر و تفسیر درست آنها سروکار دارد.


-------------------------------------------------------------------------
برای خواندن ادامه مطلب به سایت

پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی

مراجعه کنید


www.tahlil-amari.com
-------------------------------------------------------------------------