درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
vbcms_navbar_link
محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
کد:
<vb:if condition="$vboptions['selectednavtab'] == 'vbcms'">
<li class="selected">
	<vb:if condition="$vboptions['vbcms_url']">
		<a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.vbcms_url}{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase site}</a>
	<vb:else />
		<a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.site_tab_url}{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase site}</a>
	</vb:if>
	<ul class="floatcontainer">
		{vb:raw template_hook.vbcms_navbar_start}
		<vb:if condition="$links">


<li class="popupmenu" id="yui-gen0">
<a accesskey="6" class="popupctrl" href="javascript://" id="yui-gen2">Sections</a>
<ul class="popupbody" id="yui-gen1" style="display: none; left: 0px; top: 23px;">
							
<vb:each from="links" value="link">
				<li><a href="{vb:raw link.url}">{vb:raw link.title}</a></li>
			</vb:each>
		<vb:else />
			<li class="hidden">&nbsp;</li>
		</vb:if>
{vb:raw template_hook.vbcms_navbar_end}
							
</ul>
</li>


		
	</ul>
</li>
<vb:else />
	<li>
	<vb:if condition="$vboptions['vbcms_url']">
		<a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.vbcms_url}{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase site}</a>
	<vb:else />
		<a class="navtab" href="{vb:raw vboptions.site_tab_url}{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase site}</a>
	</vb:if>
	</li>
</vb:if>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.