درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>adv_portal_module_wrapper
محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
کد:
{vb:raw mods.formcode}
<div class="adv_portal_widget">
<div class="adv_portal_widget_block">    
  <div class="collapse" {vb:raw vba_style.portal_vspace}px;">
  <h2> 
    <strong>{vb:raw vba_style.portal_blockbullet} <vb:if condition="$mods['link']"><a href="{vb:raw mods.link}">{vb:raw mods.title}</a><vb:else /> {vb:raw mods.title} </vb:if></strong >
  <vb:if condition="$vba_style['portal_collapsemods']">
      <a class="collapse" id="collapse_module{vb:raw mods.collapse}" href="{vb:raw relpath}#top" style="top: 0px ;right: 2px "><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw mods.collapseimg}.png" alt="" /></a>
    </vb:if>
  </h2>
  <div class="adv_portal_widget_content" id="module{vb:raw mods.collapse}"<vb:if condition="($mods['useshell'] & $vba_shellint['collapse'])"> style="display: none"</vb:if>>
    <vb:if condition="$show['table']">
      <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="blockbody" width="100%">
        {vb:raw modulehtml}
      </table>
    <vb:elseif condition="$mods['inctype'] == 'bb_code'" />
      <blockquote class="postcontent restore">
        <div class="bbcode_container">
          {vb:raw modulehtml}
        </div>
      </blockquote>
    <vb:elseif condition="$show['divrow']" />
      <div class="blockrow">
        {vb:raw modulehtml}
      </div>
    <vb:else />
      {vb:raw modulehtml}
    </vb:if>
  </div>


</div>
</div>
</div>


<vb:if condition="$show['endform']"></form></vb:if>
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css
به آخر آن کد های زیر را اضافه کنید:
کد:
/* VBADVANCED WIDGETS -START */
.adv_portal_widget { 
	_padding:0;
	overflow: hidden;
	display:block;
	width: 100%;
	clear:both;
	background-color:#f1f1f1;
	border:1px solid #C4C4C4;
	-moz-border-radius:5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;
margin-bottom:10px;
font: bold 13px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
color: #000000;	
}
.adv_portal_widget a:hover {color:#417394;}
.adv_portal_widget a {color:#417394; }
.adv_portal_widget_block {
	_margin-bottom:6px;
	padding:6px;
	background:transparent url(images/misc/blog/top-highlight.png) repeat-x left top;
	-moz-border-radius-topleft:5px;
	-moz-border-radius-topright:5px;
	-webkit-border-top-left-radius: 5px;
	-webkit-border-top-right-radius: 5px;
padding-top:6;
}
.adv_portal_widget_content {
	color: #424242;
	border:1px solid #DADADA;
	border-top:1px solid #FFFFFF;
	-moz-border-radius:5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	background:#FFFFFF url(images/misc/blog/gradient-black-down.png) repeat-x 0 0;
	_background-image: none;
	padding:10px 6px 10px 6px;
font:  13px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;


}
/* VBADVANCED WIDGETS -END */
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.