درود
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>dbtech_vbshout_shouttype_me
محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
کد:
<div class="dbtech_vbshout_shout%altclass%" id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_%instanceid%">
	<input id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_message%instanceid%" type="hidden" value="%message_raw%" />
	*<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_username%instanceid%"><font size="VBIran Font Size">%memberaction_dropdown%</font></span> 
	<span style="%styleprops%"%canedit%><font size="VBIran Font Size

">%message%</font></span>*  

	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_time%instanceid%"%canedit%><font size="VBIran Font Size

">@ %time%</font></span>

</div>
به جای
VBIran Font Size اندازه فونت خود را قرار دهید.
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>dbtech_vbshout_shouttype_pm
محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
کد:
<div class="dbtech_vbshout_shout%altclass%" id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_%instanceid%">
	<input id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_message%instanceid%" type="hidden" value="%message_raw%" />
	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_time%instanceid%"%canedit%><font size="VBIran Font Size


">%time%</font></span> 


	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_username%instanceid%">[<span style="font-weight:bold;">{vb:rawphrase dbtech_vbshout_pm_pro}</span>] 
<font size="VBIran Font Size


">%memberaction_dropdown%:</font></span> 


	<span style="%styleprops%"%canedit%><font size="VBIran Font Size


">%message%</font></span>


</div>
به جای VBIran Font Size اندازه فونت خود را قرار دهید.
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>dbtech_vbshout_shouttype_shout
محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
کد:
<div class="dbtech_vbshout_shout%altclass%" id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_%instanceid%">
	<input id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_message%instanceid%" type="hidden" value="%message_raw%" />
	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_time%instanceid%"%canedit%><font size="VBIran Font Size


">%time%</font></span> 


	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_username%instanceid%"><font size="VBIran Font Size


">%memberaction_dropdown%:</font></span> 


	<span style="%styleprops%"%canedit%><font size="VBIran Font Size


">%message%</font></span>


</div>
به جای VBIran Font Size اندازه فونت خود را قرار دهید.
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>dbtech_vbshout_shouttype_system
محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید:
کد:
<div class="dbtech_vbshout_shout%altclass%" id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_%instanceid%">
	<input id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_message%instanceid%" type="hidden" value="%message_raw%" />
	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_time%instanceid%" style="font-weight:bold;"%canedit%><font size="VBIran Font Size


">%time%</font></span> 


	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_username%instanceid%" style="font-style:italic;"><font size="VBIran Font Size


">%musername%:</font></span> 


	<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_message%instanceid%" style="font-style:italic;"%canedit%><font size="VBIran Font Size


"><div style="background-color: #028ce7; color: #fff; padding: 5px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px;">%message%</div></font></span>


</div>
به جای VBIran Font Size اندازه فونت خود را قرار دهید.
ذخیره کنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.