درود
1.برای زیر انجمن ها(حذف اشتراک ها):
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
forumhome_forumbit_level1_post
کد زیر را پیدا و حذف کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['member']"><vb:if condition="$show['forumsubscription']"><li class="forumactionlink unsubslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a></li><vb:else /><li class="forumactionlink subslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}</a></li></vb:if></vb:if>
ذخیره کنید.
2.برای صفحه اصلی(حذف RSS):
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
forumhome_forumbit_level2_post
کد زیر را پیدا و حذف کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['member']"><vb:if condition="$show['forumsubscription']"><li class="forumactionlink unsubslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a></li><vb:else /><li class="forumactionlink subslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}</a></li></vb:if></vb:if>
ذخیره کنید.
1.برای زیر انجمن ها(حذف اشتراک ها):
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>
forumhome_forumbit_level1_post
کد زیر را پیدا و حذف کنید:
کد:
<vb:if condition="$vboptions['externalrss']"><li class="forumactionlink rsslink"><a href="external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}">{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}</a></li></vb:if>
ذخیره کنید.
2.برای صفحه اصلی(حذف RSS):
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_forumbit_level2_post
کد زیر را پیدا و حذف کنید:
کد:
<vb:if condition="$vboptions['externalrss']"><li class="forumactionlink rsslink"><a href="external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}">{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}</a></li></vb:if>
ذخیره کنید.
3.برای زیر انجمن ها و صفحه اصلی(اشتراک ها و RSS):
1-3:برای زیر انجمن ها:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_forumbit_level1_post
کد زیر را پیدا و حذف کنید:
کد:
<vb:if condition="$forum['statusicon'] != 'link'"> 
                <h4 class="nocss_label">{vb:rawphrase forum_actions}:</h4> 
                <ul class="forumactionlinks td"> 
                  <vb:if condition="$vboptions['externalrss']"><li class="forumactionlink rsslink"><a href="external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}">{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}</a></li></vb:if> 
                  <vb:if condition="$show['member']"><vb:if condition="$show['forumsubscription']"><li class="forumactionlink unsubslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a></li><vb:else /><li class="forumactionlink subslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}</a></li></vb:if></vb:if> 
                </ul> 
                <vb:else /> 
                <vb:comment><h4 class="nocss_label">{vb:rawphrase forum_actions}:</h4> 
                <ul class="forumactionlinks td"> 
                  <vb:if condition="$vboptions['externalrss']"><li class="forumactionlink">&nbsp;</li></vb:if> 
                  <vb:if condition="$show['member']"><li class="forumactionlink">&nbsp;</a></li></vb:if> 
                </ul></vb:comment> 
                </vb:if>
ذخیره کنید.
2-3:برای صفحه اصلی:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_forumbit_level2_post
کد زیر را پیدا و حذف کنید:
کد:
<ul class="forumactionlinks td"> 
      <vb:if condition="$vboptions['externalrss']"><li class="forumactionlink rsslink"><a href="external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}">{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}</a></li></vb:if> 
      <vb:if condition="$show['member']"><vb:if condition="$show['forumsubscription']"><li class="forumactionlink unsubslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a></li><vb:else /><li class="forumactionlink subslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}</a></li></vb:if></vb:if> 
    </ul>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.