برای مشکلات جدید خودتون تاپیک ، جدید باز کنید !!!

بسته شد