سلام
من هاستم از جنرالهاست به نیک سرور منتقل شد تو جنرلا هاست روت اصلی سایت ویبالتین و تو یه سابدامین جوملا رو نصب کرده بودم اما الان که تو نیک سرورم یه عالمه ارو ر داره سابدامین خالی که میسازم یعنی تو پوشه سابدامین که خالی این ارور رو میده
Forbidden

You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
یا بعضا که ارور بالا رو نمیده وقتی جوملا رو میریزم که نصب کنم ارور زیر رو میده
500Internal Server Error

The server encountered an internal error ormisconfiguration and was unable to completeyour request.
Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred,and anything you might have done that may havecaused the error.
More information about this error may be availablein the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Errorerror was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
نمیدونم مشکل ار ویبالتینه و تنضیماتی داره که اجازه دسترسی به سابدامین رو نمیده یا این سروره مشکل داره لطفا راهنمایی کنید