ببخشید اینی که همین سایت برای دانلود گذاشته بدون باگه ؟؟
از کجا می تونم به صحت اینکه یک نسخه بدون باگه پی ببرم
البته باگ هایی که تا به امروز پیدا شدن رو منظورم است