سلاممن يك انجمن بنام بازارجه داشتم مدتي رو كار كردم ديدم زياد مةفق نيستمنم بخشهاي عمومي بهش اضافه كردم كه رو بازديدس اثر مثبت كذاشت و الان جند روزهبه دليل بخش فيلم ***** شده. الان ميخام بخشهاي بازارجه رو بردارم فقط عموميش كنم لطفا كمكم كنيد يه دومين عمومي روند انتخاب كنمراستي دومين اي ار باشهاينم ادرس انجمن بخشهاي خريد و فروش را در نظر نكيريدبابت تايب اشتباه عذر خواهي ميكنم جون با موبايل انلاين شدم