خلاصه در جواب همه دوستان باید بگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست و جر و بحث کردن به نظرم فاید نداره