برنامه Ftp نصب کردم کل اطلاعات هاست رو حذف کرد !!!!!
چیکار کنم , بک آپ هم ندارم از اطلاعات !؟