منم همین مشکل رو داشتم هر کاری کردم نشد ناچار بیخیالش شدم