درود
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>headinclude
کد زیر را به آخر آن اضافه کنید:
کد:
<script type="text/javascript">
  function selectAll(a)
  {
    var e = a.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('code')[0];
    if (window.getSelection)
    {
      var s = window.getSelection();
      if (s.setBaseAndExtent)
      {
        s.setBaseAndExtent(e, 0, e, e.innerText.length - 1);
      }
      else
      {
        var r = document.createRange();
        r.selectNodeContents(e);
        s.removeAllRanges();
        s.addRange(r);
      }
    }
    else if (document.getSelection)
    {
      var s = document.getSelection();
      var r = document.createRange();
      r.selectNodeContents(e);
      s.removeAllRanges();
      s.addRange(r);
    }
    else if (document.selection)
    {
      var r = document.body.createTextRange();
      r.moveToElementText(e);
      r.select();
    }
  }
</script>
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>bbcode_code
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:rawphrase code}:
جایگزین کنید با:
کد:
{vb:rawphrase code}:&nbsp;<input type="button" value="{vb:rawphrase select_code}" onclick="انتخاب همه(this); return false;">
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw code}
جایگزین کنید با:
کد:
<code>{vb:raw code}</code>
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>bbcode_html
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:rawphrase html_code}:
جایزگین کنید با:
کد:
{vb:rawphrase html_code}:&nbsp;<input type="button" value="{vb:rawphrase select_code}" onclick="انتخاب همه(this); return false;">
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw code}
جایگزین کنید با:
کد:
<code>{vb:raw code}</code>
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>bbcode_php
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:rawphrase php_code}:
جایگزین کنید با:
کد:
{vb:rawphrase php_code}:&nbsp;<input type="button" value="{vb:rawphrase select_code}" onclick="انتخاب همه(this); return false;">
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>زبان ها و لغات=====>تنظیمات عبارت ها=====>اضافه کردن عبارت جدید
نوع عبارت:
GLOBAL
محصول:
VBulletin
نام مستعار:
select_code
متن:
انتخاب همه
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.