درود
شات:


به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>navbar
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
{vb:raw template_hook.navbar_after_calendar}
بعد از آ کد زیر را قرار دهید:
کد:
<li class="popupmenu">
	<a href="javascript://" class="popupctrl">Image Uploader</a>
	<ul class="popupbody popuphover">
		{vb:raw template_hook.navbar_image_uploader_start}
			<li><IFRAME name=tool align=left src="http://www.shareflurry.com/vbupload.php" frameBorder=no width=260 scrolling=no height=130></IFRAME></li>
		{vb:raw template_hook.navbar_image_uploader_end}
	</ul>
</li>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.