درود
شات:
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit/postbit_legacy
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> 
            <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span> 
          </vb:if>
جایگزین کنید با:
کد:
<vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> 
            <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 


<vb:if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']"> 
           <span class="seperator">&nbsp;</span> 
</vb:if> 


          </vb:if>
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$post['replylink']"> 
            <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> 
             
             <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
          </vb:if>
جایزگین کنید با:
کد:
<vb:if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']"> 


          <vb:if condition="$post['replylink']"> 


            <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a> 
          <span class="seperator">&nbsp;</span> 
          </vb:if> 
          <vb:if condition="$show['multiquote_post']"> 
             
             <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
          </vb:if> 


</vb:if>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.