درود
شات:
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Forumhome_lastpostby
محتویات آن را با کد زیر عوض کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['lastpostinfo']"> 
  <p class="lastposttitle"> 
  <vb:if condition="$show['icon']"><img src="{vb:raw icon.iconpath}" alt="{vb:raw icon.title}" border="0" /></vb:if> 
  <vb:if condition="$lastpostinfo['prefix']">{vb:raw lastpostinfo.prefix}</vb:if> 
  <a href="{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_newpost}}#post{vb:raw lastpostinfo.lastpostid}" class="threadtitle" title="{vb:rawphrase go_first_unread_in_thread_x, {vb:raw lastpostinfo.lastthread}}">{vb:raw lastpostinfo.trimthread}</a> 
  <a href="{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_newpost}}#post{vb:raw lastpostinfo.lastpostid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post}" /></a> 
  </p> 
   


<div class="lastpostby"> 
  <vb:if condition="$lastpostinfo['lastposterid']"> 
    {vb:rawphrase by_x_memberaction, {vb:raw memberaction_dropdown}}{vb:raw lastpostinfo.lastpostdate} {vb:raw lastpostinfo.lastposttime} 
<vb:else /> 
  {vb:rawphrase by_x_guest, {vb:raw lastpostinfo.lastposter}} {vb:raw lastpostinfo.lastpostdate} {vb:raw lastpostinfo.lastposttime}
</vb:if> 


  </div> 
   
</vb:if>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.