درود
به مسیر زیر برید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_lastpostby
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<vb:if condition="$lastpostinfo['prefix']">{vb:raw lastpostinfo.prefix}</vb:if>
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['guest']">


{vb:raw lastpostinfo.trimthread}


<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post} - Register to enable"  />
<vb:else />


<a href="{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_newpost}}" class="threadtitle" title="{vb:rawphrase go_first_unread_in_thread_x, {vb:raw lastpostinfo.lastthread}}">{vb:raw lastpostinfo.trimthread}</a>


<a href="{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_lastpost}}#post{vb:raw lastpostinfo.lastpostid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post}" /></a>
</vb:if>
ذخیره کنید.
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>threadbit
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
<dd>{vb:raw thread.lastpostdate} <em class="time">{vb:raw thread.lastposttime}</em>
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
<vb:if condition="$show['guest']">
<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post} - Register to enable" />


<vb:else />
<a href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_lastpost}, 'threadid', 'threadtitle'}#post{vb:raw pageinfo_lastpost.p}" class="lastpostdate understate" title="{vb:rawphrase go_to_last_post}"> &nbsp; <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post}" /></a>
</vb:if>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.