درود
به مسیر زیر بروید:
ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Register
کد زیر را پیدا و سپس حذف کنید:
کد:
<li>
							<label for="cb_adminemail"><input type="checkbox" name="options[adminemail]" value="1" id="cb_adminemail" tabindex="1" {vb:raw checkedoff.adminemail} /> {vb:rawphrase receive_email_from_bulletin_board_staff}</label>
						</li>
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.