پاسخگوها کجا هستند

چرا میان تاپیک رو نگاه می کنند و میرن بیرون حتی نمی گند بلد نیسنیم!