درود بر همه
دوستان من از یه وبلاگ دارم استفاده می کنم
http://hoooshmand.blogstu.com/
وقتی وبلاگ را باز می کنم اون بالا تو تب مرورگر به جای متنی که در تنظیمات دادم آدرس سایت را میاره
کدی که استفاده می کنم این هست
کد:
<html>
<!-- www.JAVACO.blogfa.com -->
<!--Powered javascript code by www.irTranscend.Blogfa.com--> 
<body style="background-image: url('http://upix.ir/images/85718741267795133741.png')">
<!--Powered javascript code by www.irTranscend.Blogfa.com-->
<!-- www.irTranscend.Blogfa.com --><html>
<head>
<style>
body {color:#0;background-color:#eee;text-align:center;margin:0px 0 0px;font-family: Tahoma; font-size: 0pt;}
.page{background:#fff;text-align:left;margin:0px auto;padding:0px;width:0px;}
.header{padding:0;margin:0;position:relative;height:0px;background:#38c;width:0px}
.header h1{position:relative;font-family: Arial;font-size: 18pt; font-weight: bold;color:white;text-align:center;padding-top:0px;margin-bottom:0px;margin:0px}
.header A:link{font-family: Arial; font-size: 0pt; font-weight: bold;color:black;text-decoration:none}
.header A:hover{font-family: Arial; font-size: 0pt; font-weight: bold;color:black;text-decoration:none}
.header A:visited {font-family: Arial; font-size: 0pt; font-weight: bold;color:black;text-decoration:none}

.header .subtitle {color:white;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;text-align:center;margin-top:0px;}
.bodyposts{float: right;text-align: right;padding-right:3px;width:520px;background-color:white}
.sidebar{float: left;background-color:white;width:180px;;background-color:white;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;text-align:right;line-height:1.5em;}
.sidebar h3{margin-bottom:3px;margin-top:0px;font-family: Tahoma;font-size: 8pt;font-weight: 600;}

.post .hl{font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:blank;margin-bottom:5px}
.post .hl A:link{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold;text-decoration:none;color:navy}
.post .hl A:hover{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold;text-decoration:none;color:blue}
.post .hl A:visited {font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold;text-decoration:none;color:navy}

.post .cnt{font-family: Tahoma;color:blank; font-size: 9pt;line-height:1.5em;}

A:link{color:#2277DD;text-decoration:none;}
A:visited {color:#2277DD;text-decoration:none;}
A:hover{color:Red;text-decoration:none;}

.post .info{font-family: Tahoma; color:#6F6F6F;margin-top:10px;font-size: 7pt;}
.post .info A{font-size: 8pt;}

.profile{line-height:1.5em;text-align: justify}
.profile img{margin:2px}

</style>

<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
      if (BlogComments[i]==lngPostid)
      intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
      } catch( e) {
      }
  if ( intCount==-1) strResult="ÂÑÔíæ äÙÑÇÊ";
  if ( intCount==0) strResult="äÙÑ ÈÏåíÏ";
  if ( intCount==1) strResult="í˜ äÙÑ";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + " äÙÑ" ;
 
 strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
 }
 
function OpenLD()
{
 window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>

</head>


  </div>
  <br>  
  <div align="center"><-BlogCustomHtml-></div>
  
</div>
  <!-- end sidebar -->
</div>
  
  <div style="clear: both;"> </div>

</div>

</body>

</html>
لطفا دوستان راهنمایی کنید خودم می دونم ربطی به ویبولیتین نداره ولی لطف می کنید راهنمایی کنید