درود
شات:


فایل moderate.php رو در فولدر modcp هاست خود باز کنید.
کد زیر را پیدا کنید:
کد:
print_label_row('<b>' . $vbphrase['forum'] . '</b>', '<a href="../' . fetch_seo_url('forum', array('forumid' => $thread['forumid'], 'title' => $vbulletin->forumcache["$thread[forumid]"]['title'])) . "\" target=\"_blank\">" . $vbulletin->forumcache["$thread[forumid]"]['title'] . "</a>");
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
//--Added by vt.lai - SinhVienIT.Net 
print_forum_chooser($vbphrase['forum'], "forumid[$thread[threadid]]", $thread['forumid']);
//--
سپس کد زیر را پیدا کنید:
کد:
$threadman->set_info('skip_first_post_update', true);
بعد از آن کد زیر را اضافه کنید:
کد:
//--Added by: vt.lai - SinhVienIT.Net 
$fid=intval($_POST['forumid'][$threadinfo['threadid']]); 
if($fid) 
   $threadman->set('forumid', $fid); 
//--------------
ذخیره کنید.
منبع:وی بی ایران
موفق باشید.