یعنی تو این انجمن کسی نیست به درخواست ما رسیدگی کنه

خوب بگید دیگه درخواست ندیم