ببندید مرسی! بعدا باز چند تا عنوان دیگه خواستم کجا بگم که خودتون برام بزنید؟