تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: ویرایش این کد

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  877
  مورد پسند
  154 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 14.0.1
  میزان امتیاز
  97

  پیش فرض ویرایش این کد

  سلام دوستان

  این کد یک هک هست که فیلد اضافه در هنگام باز کردن تاپیک میسازه که میتونید اطلاعات رو از کاربر بگیرید

  مشکل این هک اینه که اطلاعات دریافتی رو نزولی (افقی ) میزنه ولی من میخوام بصورت صعودی باشه

  دوستان ممنون میشم این کد رو ادیت کنند و اطلاعات دریافتی رو بصورت صعودی ( عمودی) نمایش بده

  میخوام اطلاعات دریافتی مانند این عکس باشه :
  کد PHP:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

  <product productid="custom_thread_forms" active="1">
      <title>Custom Thread Fields (TempFix)</title>
      <description>Add custom fields to a thread of any forum</description>
      <version>2.0.0</version>
      <url />
      <versioncheckurl />
      <dependencies>
      </dependencies>
      <codes>
          <code version="1.0.0">
              <installcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$db->query_write("CREATE TABLE `" . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms` (
    `custom_formid` mediumint(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
    `forumid` mediumint(10) unsigned NOT NULL default '0',
    `title` varchar(130) NOT NULL default '',
    PRIMARY KEY  (`custom_formid`)
  );");

  $db->hide_errors();

  ]=]=></installcode>
              <uninstallcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$db->query_write("DROP TABLE `" . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms`;");
              $db->hide_errors();
              ]=]=></uninstallcode>
          </code>
          <code version="1.1.0">
              <installcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$db->query_write("ALTER TABLE `" . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms` ADD required tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0' AFTER `title` ;");

  $db->hide_errors();

  ]=]=></installcode>
              <uninstallcode />
          </code>
          <code version="1.2.2">
              <installcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$db->query_write("ALTER TABLE `" . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms` CHANGE forumid forumid varchar(100) NOT NULL default '';");

  $db->hide_errors();]=]=></installcode>
              <uninstallcode />
          </code>
          <code version="1.4.0">
              <installcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$db->query_write("ALTER TABLE `" . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms` ADD fieldtype tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0' AFTER `required` ;");
  $db->query_write("ALTER TABLE `" . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms` ADD options text NOT NULL default '' AFTER `fieldtype` ;");
  $db->hide_errors();

  ]=]=></installcode>
              <uninstallcode />
          </code>
      </codes>
      <templates>
      </templates>
      <plugins>
          <plugin active="1" executionorder="5">
              <title>Template Changes</title>
              <hookname>newthread_form_complete</hookname>
              <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[
      if ($vbulletin->options['custom_thread_fields_template'])
      {
      $getcustomforms = $db->query_read("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms ");
    while($form = $db->fetch_array($getcustomforms))
    {
    
   $forumids = explode(",", $form['forumid']);

             if(in_array($foruminfo['forumid'], $forumids) OR $form['forumid'] == "-1")
             {
  $str = "<!-- / message area -->";

  if($vbulletin->options['custom_thread_fields_enabled'])
  {
  $replace = "<br />
  <fieldset>
  <legend>Custom Fields</legend>
  <table cellpadding='1' cellspacing='$stylevar[cellspacing]' border='0' width='100%'>
  $custom_form
  </table>
  </fieldset>";
  }
  else
  {
    $replace = "";
  }

  }
  }
      $vbulletin->templatecache['newthread'] = str_replace($str,$str.$replace,$vbulletin->templatecache['newthread']);
      }
      ]=]=></phpcode>
          </plugin>
          <plugin active="1" executionorder="5">
              <title><=!=[=C=D=A=T=A=[Custom Thread Forms [newthread_form_start]]=]=></title>
              <hookname>newthread_form_start</hookname>
              <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[if($vbulletin->options['custom_thread_fields_enabled'])
  {
  $newid = 0;            
   $getcustomforms = $db->query_read("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms ");
    while($form = $db->fetch_array($getcustomforms))
    {
       
          if($form['required'] == 1)
          {
             $required = "<span style='font-size: x-small; color: #FF0000'>*</span>";
          }
          else
          {
             $required = "";
          }
       
             $forumids = explode(",", $form['forumid']);

             if(in_array($foruminfo['forumid'], $forumids) OR $form['forumid'] == "-1")
             {
                   if($form['fieldtype'] == 0)
                     $custom_form .= "<tr><td nowrap='nowrap'><label for='".$form['title']."'> ".$form['title']."$required <br /><input type='text' name='custom_$form[custom_formid]' id='".$form['title']."' size='40' /></label></td></tr>";
             
                  if($form['fieldtype'] == 1)
                      $custom_form .= "<tr><td nowrap='nowrap'><label for='".$form['title']."'> ".$form['title']."$required <br /><textarea cols='70' rows='12' name='custom_$form[custom_formid]' ></textarea></label></td></tr>";
            
                      
                  if($form['fieldtype'] == 2)
                  {
                      $custom_form .= "<tr><td nowrap='nowrap'><label for='".$form['title']."'> ".$form['title']."$required <br />";
                    
                      $form['options'] = explode(",", $form['options']);
                       
                      foreach($form['options'] AS $options => $value)
                      {
                          $custom_form .= "<input type='radio' name='custom_$form[custom_formid]' value='$value' />$value ";
                      }
                      
                      $custom_form .= "</label></td></tr>";
                 }
                 
                 if($form['fieldtype'] == 3)
                  {
                      $custom_form .= "<tr><td nowrap='nowrap'><label for='".$form['title']."'> ".$form['title']."$required <br /><select name='custom_$form[custom_formid]'>";
                    
                      $form['options'] = explode(",", $form['options']);
                       
                      foreach($form['options'] AS $options => $value)
                      {
                          $custom_form .= "<option value='$value' />$value</options>\n";
                      }
                      
                      $custom_form .= "</select></label></td></tr>";
                 }
                                     
            }

      }
  }]=]=></phpcode>
          </plugin>
          <plugin active="1" executionorder="5">
              <title><=!=[=C=D=A=T=A=[Custom Thread Forms [newthread_post_start]]=]=></title>
              <hookname>newthread_post_start</hookname>
              <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[if($vbulletin->options['custom_thread_fields_enabled']) 

  $getcustomthreadfields = $db->query_read("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "custom_thread_forms");
    while($forms = $db->fetch_array($getcustomthreadfields))
    {
    
      $custom_formid = "custom_$forms[custom_formid]";
      $value = $vbulletin->input->clean_gpc('p', $custom_formid, TYPE_STR);

      $forumids = explode(",", $forms['forumid']);

      if($forms['required'] == 1 && empty($value) && in_array($foruminfo['forumid'], $forumids))
      {
         eval(standard_error(fetch_error('fill_in_custom_thread_field')));
      }
      
      if($forms['fieldtype'] == 1)
      $value = nl2br($value);
      
  //    $forumids = explode(",", $forms['forumid']);

      if(!empty($value))
      {
          if(in_array($foruminfo['forumid'], $forumids) OR $forms['forumid'] == "-1" )
          {
             $custom_message .= "[b]".$forms['title']."[/b]\r\n$value\r\n\r\n";
             $break = "\r\n\r\n";
          }
      }
      
    }
    
    $vbulletin->GPC['message'] = $vbulletin->GPC['message'] . "$break $custom_message";
   }]=]=></phpcode>
          </plugin>
      </plugins>
      <phrases>
          <phrasetype name="Control Panel Global" fieldname="cpglobal">
              <phrase name="add_custom_field" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Add a New Custom Field]=]=></phrase>
              <phrase name="add_new_custom_thread_field" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Add a New Field]=]=></phrase>
              <phrase name="clt_add_options" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Add comma seperated options that the user can choose from on the radio buttons or selection menu]=]=></phrase>
              <phrase name="clt_choose_a_type" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Choose the type of field you'd like to use]=]=></phrase>
              <phrase name="confirm_deletion_of_custom_thread_field" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Are you sure you want to delete this field?]=]=></phrase>
              <phrase name="custom_thread_field_forumid" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Enter the Forum IDs for the field to be placed in<br /><span style='font-size: x-small'>Seperate each ID with a comma, Use -1 to include all forum IDs</span>]=]=></phrase>
              <phrase name="custom_thread_fields_manager" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Threads Field Manager]=]=></phrase>
              <phrase name="is_this_custom_thread_field_required" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Required]=]=></phrase>
              <phrase name="title_of_custom_field" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[What is the question?]=]=></phrase>
          </phrasetype>
          <phrasetype name="Error Messages" fieldname="error">
              <phrase name="custom_thread_field_added" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[The field has been successfully added.]=]=></phrase>
              <phrase name="custom_thread_field_deleted" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[The field has been successfully deleted.]=]=></phrase>
              <phrase name="custom_thread_field_edited" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[The field has been successfully edited.]=]=></phrase>
              <phrase name="fill_in_custom_thread_field" date="0" username="" version=""><=!=[=C=D=A=T=A=[Please go back and fill out all required custom fields.]=]=></phrase>
          </phrasetype>
          <phrasetype name="vBulletin Settings" fieldname="vbsettings">
              <phrase name="setting_custom_thread_fields_enabled_desc" date="1178256302" username="harmor" version="1.2.2"><=!=[=C=D=A=T=A=[Enable Custom Thread Fields?]=]=></phrase>
              <phrase name="setting_custom_thread_fields_enabled_title" date="1178256302" username="harmor" version="1.2.2"><=!=[=C=D=A=T=A=[Enable Custom Thread Fields]=]=></phrase>
              <phrase name="setting_custom_thread_fields_template_desc" date="1178256489" username="harmor" version="1.2.2"><=!=[=C=D=A=T=A=[Set to 'Yes' to enable the Automatic Template Changes for this modification. If you disable this, the modification will not work unless you manually edit the relevant templates.]=]=></phrase>
              <phrase name="setting_custom_thread_fields_template_title" date="1178256489" username="harmor" version="1.2.2"><=!=[=C=D=A=T=A=[Template Changes]=]=></phrase>
              <phrase name="settinggroup_custom_thread_fields" date="1178256228" username="harmor" version="1.2.2"><=!=[=C=D=A=T=A=[Custom Thread Fields Settings]=]=></phrase>
          </phrasetype>
      </phrases>
      <options>
          <settinggroup name="custom_thread_fields" displayorder="65535">
              <setting varname="custom_thread_fields_enabled" displayorder="10">
                  <datatype>boolean</datatype>
                  <optioncode>yesno</optioncode>
              </setting>
              <setting varname="custom_thread_fields_template" displayorder="20">
                  <datatype>boolean</datatype>
                  <optioncode>yesno</optioncode>
                  <defaultvalue>1</defaultvalue>
              </setting>
          </settinggroup>
      </options>
      <helptopics>
      </helptopics>
      <cronentries>
      </cronentries>
      <faqentries>
      </faqentries>
  </product>
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  877
  مورد پسند
  154 بار
  اطلاعات
  Windows XP Firefox 15.0
  میزان امتیاز
  97

  پیش فرض

  دوستان این هک رو خودم درست کردم ولی الان میخوام اطلاعات وارد شده دذ هنگام ثبت تاپیک درون کادر قرار بگیرن

  برای ورژن 3.8.7 راهنمایی کنید جهت کادر بندی هک درون پست

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2014/09/02, 04:11 PM
 2. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/05/24, 01:44 AM
 3. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012/04/25, 05:43 PM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/10/30, 04:27 PM
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/14, 09:03 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •