مقدار فضا: 200MB
ترافیک ماهانه: نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد

3300Tomanماهانه
33,000Toman سالانهPlan-2

مقدار فضا: 800MB
ترافیک ماهانه:
نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد
4500Toman ماهانه
45,000Toman سالانه
Plan-3

مقدار فضا: 1000MB
ترافیک ماهانه:
نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد

5000Toman ماهانه
50,000Toman سالانه
Plan-4

مقدار فضا: 2000MB
ترافیک ماهانه:
نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد

6000Toman ماهانه
60,000Toman سالانه
Plan-5

مقدار فضا: 3000MB
ترافیک ماهانه:
نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد

6500Toman ماهانه
65,000Toman سالانه
Plan-6

مقدار فضا: نامحدود
ترافیک ماهانه:
نامحدود
Sub/Addon/Park Domains: نامحدود
Email/FTP/MYSQL : نامحدود
cPanel 11.x
بک آپ روزانه : دارد

10000Toman ماهانه
100,000Toman سالانهارتباط با ما :
سامانه پیامک ما :30002223239001
ای دی یاهو : paradiseserver
شماره تماس : 09123239001