دوستان آیا تنظیمی وجود دارد که بطور پیش فرض دسته بندی انجمنها بسته باشد یا باید با کد تغییر داد؟