با سلام
باتوجه به اینکه میدانید سایت آشپزی از بازدید نسبتا خوبی در ایران بهره مند است و من نیزمیخواهم برای این سایتآشپزی که حدود 2 ماهی میشود تاسیسش کرده ام یک شریک یا اسپانسر میخواهم که یا هاست و داممین و هزینه های آنرامقبول شود و خیلی هم نمیشود بیشتر از 30هزارتومن نمیشودولی چون حدود 12 تا سایت تاسیس کردیم بامشکل مالی برخورد کردیم و به همین دلیل به شریک نیاز مندیم آدرس سایت:
www.ashpazbahoosh.ir