تعداد وبلاگ هاي فعال سيستم به 1850 رسيد
و تعداد پست ها به 86500 تا رسيد