درود
با کد زیر می توانید کلماتی را که تغییر داده اید مشخص کنید تا خواننده متوجه این موضوع شود.
این کد در فایر فاکس و گوگل کروم بصورت یک کلمه که در زیر آن یک خط وجود دارد نشان داده می شود.
کد:
<ins>matne taghir yafte</ins>
نمونه قرار گرفت.
برای مشاهده کد ها به صفحه زیر بروید:
Andis
برای مشاهده متن که با استفاده از کد صفحه بالا تغییر یافته به صفحه زیر بروید:
Andis
منبع:وی بی ایران
موفق و سربلند باشید.