اقا ما امضا مون رفته بعد اینکه خواسیم کادر بندی کنیمش . اگه از دوستان ## مدونه مشکل کجاست راهنمایی کنه !!! یا کدشو قرار بده ! ممنون