سلام دوستان هر ## درجه کاربری میخواد یا همین جا اعلام کنه یا پ خ بده

فقط یه چیز
درجات کاربری به طور استاندارد 8تا هست هر ## اضافه میخواد هزینه جدا داره