راهی هست که تو این هک، به غیر از بالاترین ارسال کننده ها، بالاترین ارسال کننده ها فقط برای یک گروه کاربری خاص هم داشته باشیم؟