درود
دوستان نمیدونم چرا کسی از کاربرا کسی در اشتراک در موضوع نمیتون مشترک شوند حتی خودم هم نمیتونم
موقعی که اشتراک در این موضوع را انتخاب میشود ارر زیز مشاهده میشود.