اینجا هم بگو چیکار کردی اگه بقیه هم خواستن استفاده کنن