حتما هک عمر سایت رو دیدید که با نصب طول عمر سایت شما + تعداد بازدید هر کاربر رو براش مینویسه
شاید دوست داشته باشید فقط عمر سایت رو بنویسه . کد زیر رو در هر جایی که از قالب که دوست دارید کپی کنید ! (مثلا من در footer کپی کردم که میتونید در اینجا مشاهده کنید)
کد:
<body dir="rtl"><tr><td style="text-align: right"><span><div><script language="JavaScript1.2">
function setcountup(theyear,themonth,theday){yr=theyear;mo=themonth;da=theday} setcountup(2011,09,01)
var displaymessage="از تاسیس سایت میگذرد "
var countupwidth='95%'
var countupheight='20px'
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span>'
var closetags='</span>'
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){if (document.layers)document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById) crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()} if (document.all||document.getElementById) document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ " روز, "+dhour+" ساعت, "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " روز, "+dhour+" ساعت, "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" ثانیه "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)}</script><ilayer id="countupnsmain" width=&{countupwidth}; height=&{countupheight}; bgColor=&{countupbgcolor}; visibility=show><layer id="countupnssub" width=&{countupwidth}; height=&{countupheight}; left=0 top=0></layer></ilayer></div></span></td></tr>
برای تغییر در زمان باید قسمت setcountup(2011,09,01) رو تغییر بدید ( به ترتیب سال , ماه , روز ) . البته بعد از لود صفحه نشان داده میشه !
امیدوارم بدرتون بخوره